Kadernota 2021-2024

Financiën

Meerjaren investeringsprogramma (MIP)

De lopende investeringen zijn voor de 1 e bestuursrapportage 2020 geactualiseerd. In dit hoofdstuk staat de actualisatie van het Meerjaren Investeringsplan (MIP). Het MIP bevat de nieuwe investeringen voor de komende jaren die nog door de raad geautoriseerd moeten worden. De raad stelt de eerste jaarschijf uit het MIP gelijktijdig met de begroting vast. Zodra de raad heeft ingestemd met de voorgestelde investeringen voor 2021, verhuizen deze vanuit het MIP naar het overzicht met lopende investeringen.

De kapitaallasten (afschrijvingen en rente) volgen uit het overzicht van investeringen en het MIP. Het effect van het MIP op het meerjarenperspectief is in het financieel meerjarenperspectief opgenomen (zie onder jaarlijkse actualisaties). De actualisatie is ook opgenomen in de globale berekening van de schuldpositie.

In tabel 8 staan de verschuivingen ten opzichte van het huidige MIP 2020.

bedragen in €

Programma / product / omschrijving

2021

2022

2023

2024

TOTAAL INVESTERINGEN Begroting 2020-2023

8.828.768

4.144.946

5.393.763

3.615.658

1

Update MIP Kadernota 2021-2024

2.501.386

961.152

1.461.000

3.778.000

Programma 9 - Sport (accommodaties), kunst en cultuur

197.400

-

-

-

2

Kantplanken kunstgrasvelden voetbal (nieuw)

40.000

3

Cultuurhuis De Binder -led verlichting (nieuw: verduurzaming vastgoed)

35.400

4

Sporthal Steinheim- installaties (nieuw: verduurzaming vastgoed)

122.000

Programma 11 - Beheer Openbare Ruimte

2.259.986

971.152

1.531.000

3.798.000

Wegen

5

Effect nieuw beheerplan Buitenruimte

1.072.000

1.072.000

1.072.000

1.072.000

6

Renovatie weg ivm riolering Burg. H. van den Boschstraat (planning aangepast)

220.000

-220.000

7

Renovatie weg Burg. H. van den Boschstraat (nazorg) (planning aagepast)

50.000

-50.000

Riolering

8

Effect nieuw rioleringsplan

439.986

-438.848

1.000

2.218.000

Product Reiniging / afval

9

Vervanging kliko's en verzamelcontainers (nieuw)

20.000

Product Openbaar groen

10

Investeringen openbaar groen en bomen 2021-2024 (nieuw beheerplan Buitenruimte)

508.000

508.000

508.000

508.000

Programma 14 - Overhead

44.000

-10.000

-70.000

-20.000

11

Vervanging Citroen Nemo (vervallen)

-10.000

12

Vervanging beamers (planning aangepast)

-20.000

13

Vervanging AV middelen vergaderruimten (planning aangepast)

-70.000

14

Ledverlichting Gemeentekantoor (nieuw: verduurzaming vastgoed)

14.000

15

Ledverlichting Cultuurhuis Pleiade (nieuw: verduurzaming vastgoed)

30.000

Totaal investeringsplan Kadernota 2021-2024

11.330.154

5.106.098

6.854.763

7.393.658

De actualisatie van het MIP zorgt ten opzichte van de begroting 2020 voor een stijging van de hoogte van de investeringen van in totaal ruim € 2,5 miljoen (regel 1). De belangrijkste mutaties die in de tabel zijn opgenomen zijn:

 • In 2021 toegevoegde investering voor kantplanken kunstgrasvelden voetbal (€ 40.000, regel 2). Wettelijke bepalingen schrijven voor dat de korrels op kunstgrasvelden daar niet buiten mogen komen. Dat maakt een investering in kantplanken noodzakelijk, zodat de bewuste korrels 'binnenboord' kunnen blijven.
 • Vier nieuwe investeringen in 2021 voor in totaal € 201.000 aan duurzaamheidsmaatregelen in 2021. Dit betreft de regels 3, 4, 14 en 15:
  - Cultuurhuis De Binder: LED-verlichting (35.000)
  - Sporthal Steinheim: installaties (€ 122.000)
  - Gemeentekantoor: LED-verlichting (€ 14.000)
  - Cultuurhuis Pleiade: LED-verlichting ( € 30.000)
  Voor een nadere toelichting, zie paragraaf Overige ontwikkelingen, onderdeel Duurzaamheidsmaatregelen: revolverend fonds Energieneutraal in 2035.
 • De effecten van de nieuwe Beheerplannen Buitenruimte (€ 1,6 miljoen, regels 5 en 10) en het nieuwe rioleringsplan (€ 400.000, regel 8) zijn verwerkt. Zie voor nadere toelichting ad 3 Beheerplannen onder 'Overige ontwikkelingen';
 • In 2021 toegevoegde investering voor de vervanging van kliko's (€ 20.000, regel 9).
  Het bestand van onze kliko’s veroudert waardoor in toenemende mate kliko’s vervangen moeten worden. Hetzelfde geldt voor verzamelcontainers die wij overgenomen hebben van de AVU. Om de noodzakelijke vervanging te garanderen is voor 2021 een bedrag van € 20.000 geraamd als vervangingsinvestering. Het bedrag is tot stand gekomen op basis van de vervangingen in 2019. Een gedetailleerde inventarisatie van het totaal bestand aan kliko's moet gemaakt. In 2020 zal dit verder worden uitgewerkt en bij de kadernota 2022 wordt structureel een krediet aangevraagd op basis van het totale areaal.
 • Enkele investeringen komen te vervallen of worden in andere jaren uitgevoerd (regels 6, 7, 11, 12 en 13). Zo is de planning voor de renovatie van de weg i.v.m. riolering Burg. H van den Boschstraat een jaar naar voren gehaald en de vervanging van beamers en audiovisuele middelen uitgesteld.
Deze pagina is gebouwd op 08/07/2020 14:50:55 met de export van 06/23/2020 11:34:18