Kadernota 2021-2024

Bijlagen

Eerste Bestuursrapportage 2020

Inleiding

Na bestuurlijk overleg is in verband met het effect van het Corona-virus besloten de eerste bestuursrapportage 2020 in afgeslankte vorm als onderdeel van de kadernota 2021-2024 te presenteren. Die afgeslankte vorm betekent dat de focus ligt op financiële afwijkingen. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, wordt geen aandacht besteed aan verwachte beleidsmatige afwijkingen. Vanzelfsprekend wordt, ook in deze periode van Corona, volop gewerkt aan beleidsterreinen zoals openbare ruimte, omgevingswet, sociaal domein en duurzaamheid en zijn hier ook afwijkingen en ontwikkelingen in te verwachten. In de paragraaf inventarisatie risico’s Corona in de kadernota 2021- 2024 staat daar het een en ander over toegelicht. In de tweede bestuursrapportage 2020 gaat het college, zoals gebruikelijk, in op zowel de verwachte financiële als beleidsmatige afwijkingen.

Om, gespiegeld aan de begroting 2020, de verwachte afwijkingen voor 2020 en de meerjarenraming 2021 - 2024, in beeld te brengen is gekeken naar de inzet van budgetten (financiële afwijkingen) en mutaties op de investeringen. In paragraaf 1 zijn deze verwachte financiële afwijkingen opgenomen.

In paragraaf 2 zijn de investeringen 2020 in beeld gebracht. De mutaties op de kredieten 2020 hebben financieel effect als gevolg van de wijziging in de kapitaallasten voor 2020 en de meerjarenraming 2021- 2024.

Gevolg van het besluit van deze eerste bestuursrapportage 2020 in afgeslankte vorm is dat de financiële afwijkingen voor 2020 en volgende jaren, financieel nu niet worden verwerkt. Deze financiële afwijkingen worden (na toetsing op actualiteit) opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2020. Er zijn hierop een drietal uitzonderingen:

1) de financiële afwijking van de verbonden partijen voor de jaren 2021- 2024. Deze lasten zijn onvermijdbaar en maken onderdeel uit van de kadernota 2021 - 2024.

2) de verwerking van de december circulaire 2019. In de raadsinformatiebrief  ‘Decembercirculaire 2019’ is gemeld dat de begrotingswijziging bij de  eerste bestuursrapportage 2020 wordt verwerkt.

3) de mutaties (te vervallen, verhoging en nieuwe) kredieten in 2020 voortvloeiend uit twee raadsbesluiten, GRP (2020-199) en de Amersfoorseweg (2019-098).

Gevraagd wordt deze uitzonderingen financieel te verwerken. Voor nummer 2 en 3 zijn in de kadernota 2021 -2024 aparte beslispunten opgenomen. Daarnaast wordt gevraagd kennis te nemen van de financiële afwijkingen en de mutaties op de kredieten 2020 in deze eerste bestuursrapportage 2020

De financiële afwijkingen voor 2021 - 2024 en de effecten uit de mutaties op de kredieten 2020 uit deze eerste bestuursrapportage 2020 worden meegenomen in het saldo van de kadernota 2021 - 2024. Zie kadernota vertrekpunt financieel meerjarenperspectief tabel nummer 2.

Deze pagina is gebouwd op 08/07/2020 14:50:55 met de export van 06/23/2020 11:34:18