Kadernota 2021-2024

Bijlagen

Voortgang ombuigingen

Bijlage 3 Voortgang ombuigingen

Deze bijlage is onderdeel van de 1e bestuursrapportage 2020. Bij het opstellen van de begroting 2020 zijn met spoor 2 en 3 en later met aanvullende maatregelen, ruim 50 ombuigingen vastgesteld om te komen tot een acceptabel begrotingsresultaat.

In deze bijlage wordt gerapporteerd over de voortgang van de ombuigingen over het eerste kwartaal, waarbij alleen belangrijke financiële afwijkingen zijn gemeld. Een volledig overzicht van de ombuigingen is te vinden in de begroting 2020, onder de paragraaf Ombuigingen https://heuvelrug.begroting-2020.nl/p132/ombuigingen
.

Algemeen
In de loop van 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor de ombuigingen  met als doel de financiële doelstellingen vanaf 2020 te realiseren. Voor veel ombuigingen is de financiële taakstelling inmiddels geëffectueerd. Voor een aantal geldt dat de voorgenomen manier om de ombuiging te realiseren  door (gewijzigde of tegenvallende) omstandigheden nog niet (geheel) is uitgevoerd met of zonder gevolgen voor de financiële doelstelling. Hieronder gaan wij nader in op de afwijkingen in de realisatie in 2020.

Resultaten t/m 1e kwartaal 2020
In onderstaande tabel worden alleen de ombuigingen met afwijkingen weergegeven, d.w.z. ombuigingen die incidenteel anders dan voorgenomen worden ingevuld, die (nog) niet hebben geleid tot de financiële doelstelling of waarvan de verwachting is dat deze moeilijk of niet meer te realiseren zijn in 2020.

Spoor/
Besluit

Maatregel Van Ombuiging

Begroot
2020

Status

Financieel Resultaat 2020

2.1

Optimaliseren digitale dienstverlening (uitbesteden documenten)

€ -18.000

Uitgesteld met 1 jaar

0

2.3

Optimaliseren digitale dienstverlening (aanpassen beleid telefonie)

€ 100.000

In uitvoering genomen

€ 110.000
(naar verwachting incidenteel gerealiseerd in 2020)

2.8

Innovaties sociaal domein

€ 100.000

In voorbereiding

onzeker

2.11

Verkoop kunstcollectie

€ 45.000

Uitgevoerd

€ 20.000

2.16

bijstellen saldo baten en lasten reisdocumenten

€ 40.000

Niet-beïnvloedbare autonome ontwikkeling

€ 13.000

3.24

Horeca budget bodes (lagere kosten)

€ 16.000

In voorbereiding

€ 16.000
(verwachting)

3.24

Horeca budget bodes (hogere baten)

€ 4.000

Uitgevoerd

€ 4.800

3.26

Receptie cultuurhuis

€ 35.000

Wordt niet uitgevoerd in 2020

0

kadernota

Taskforce SD MKBA

€ 770.000

In uitvoering

€ 790.000 (gebaseerd op business case)

kadernota

Taskforce SD overig

€ 230.000

In voorbereiding

Nihil tot nu toe

begroting

Inkoop

€ 200.000

In uitvoering

€ 50.000 (incidenteel)

begroting

Inkomsten uit reclamezuilen/abri's

€ 44.000

In uitvoering

€ 24.000 (tussenstand)

TOTAAL

€ 1.566.000

€ 1.027.800

In totaal bedraagt de afwijking € 538.200. Toelichting op de belangrijkste afwijkingen die als risico voor het resultaat 2020 zijn aan te merken:

Sociaal domein (task force SD MKBA en task force SD overig) - € 310.000

Voor de ombuigingen op het sociaal domein (totaal € 1,1 mln.) is een aantal maatregelen voorbereid en ook ingevoerd in 2019 op basis van een aantal uitgevoerde maatschappelijke kosten baten analyses (MKBA), zoals regionale inkoop jeugdzorg en Wmo-begeleiding, Praktijkondersteuner Jeugd GGZ bij de huisartsen  en lichte opvoedingsondersteuning/sociale vaardigheidstraining. Op basis van deze MKBA’s zijn kostenvoordelen te verwachten vanaf 2020. Over het 1e kwartaal van 2020 waren de werkelijke resultaten hiervan nog niet bekend.

De uitvoering van de maatregelen van de Taskforce kan door de Coronacrisis slechts deels gerealiseerd worden of is geheel uitgesteld. De pilots uit de Taskforce 2019, zoals de Praktijkondersteuner Jeugd GGZ bij de huisartsen, worden nu slechts beperkt uitgevoerd.

Voor het invoeren van innovaties en andere nog in te voeren maatregelen binnen het sociaal domein resteert een taakstelling van in totaal € 310.000 waarvoor nog geen concrete invulling is gevonden. Een mogelijkheid wordt onderzocht in het project Coördinatie van Zorg, waarbij de toegangsteams een grotere regierol gaan invullen. Door Corona loopt dit onderzoek vertraging op en is de verwachting dat dit niet meer bijdraagt aan de ombuigingen in 2020.

Inkoop - € 150.000

De taakstelling op inkoop ad € 200.000 wordt via een verlaging van inkoopbudgetten geprobeerd te realiseren. Voor 2020 is incidenteel een mogelijkheid ad € 50.000 gevonden. Het lijkt niet realistisch, op basis van de resultaten tot nu toe, te verwachten dat deze taakstelling structureel kan worden gehaald, zonder de prestaties te beïnvloeden in kwaliteit of omvang. Reden hiervoor zijn de vaak meerjarige contractverplichtingen of marktomstandigheden.

Deze pagina is gebouwd op 08/07/2020 14:50:55 met de export van 06/23/2020 11:34:18