Kadernota 2021-2024

Bijlagen

Eerste Bestuursrapportage 2020

Voor 2020 en de meerjarenraming 2021- 2024, zijn gespiegeld aan de begroting 2020, de verwachte financiële afwijkingen op basis van de inzet van budgetten in beeld gebracht. Hierop wordt waar mogelijk bijgestuurd. Voor de financiële afwijkingen wordt onderscheid gemaakt in vijf categorieën.

1) Budgetten met een structurele financiële afwijking van > € 25.000 in één van de jaren 2020 t/m 2024. Deze worden in tabel 1 van deze bijlage nader toegelicht.

2) Budgetten met een incidentele financiële afwijking van > € 25.000 in één van de jaren 2020 t/m 2024 Deze worden in tabel 1 van deze bijlage nader toegelicht.

3) Budgetten met een structurele financiële afwijking van < € 25.000 in alle jaren 2020 t/m 2024. Deze worden gezien de geringe impact niet nader toegelicht.

4) Budgetten met een incidentele financiële afwijking van < € 25.000 in alle jaren 2020 t/m 2024. Deze worden gezien de geringe impact niet nader toegelicht.

5) Budgetten met een structurele financiële afwijking op verbonden partijen. Deze budgetten zijn in de kadernota nader toegelicht.

In onderstaande tabel worden de budgetten met een structurele en incidentele financiële afwijking van > € 25.000 in één van de jaren 2020 t/m 2024 benoemd. Per budget worden deze onder de tabel nader toegelicht..

Onderdeel

nr.

Onderwerp

2020

N/V

2021

N/V

2022

N/V

2023

N/V

2024

N/V

Programma 1

1

Verkiezingen

9.000

N

9.000

N

9.000

N

34.313

N

9.000

N

2

Verklaringen omtrent gedrag

6.585

N

9.046

N

9.046

N

9.046

N

9.046

N

3

Reisdocumenten

20.049

N

0

31.368

N

0

0

4

Rijbewijzen

0

21.808

N

85.337

N

85.337

N

85.337

N

Programma 3

5

Huwelijken

69.000

N

0

0

0

0

Programma 5

6

Individuele voorzieningen WMO (wonenen, rollen vervoer)

91.000

N

30.000

N

36.000

N

39.000

N

0

7

Mobiliteit (regiotaxi)

74.034

N

69.412

N

89.791

N

99.981

N

110.170

N

8

apparaatskosten RdWI

77.705

N

172.706

N

175.423

N

175.423

N

175.423

N

9

BBZ RDWI

2.306

V

2.306

V

2.306

V

110.080

V

2.306

V

10

Bijstand IOAW/IOAZ

230.207

V

262.201

V

292.765

V

319.836

V

263.836

V

11

Dagopvang en buitenschoolse opvang

41.000

N

41.000

N

41.000

N

41.000

N

41.000

N

12

Minima beleid Lokaal RDWI

63.280

N

67.100

N

91.969

N

120.369

N

120.369

N

13

Participatiewet

91.773

N

47.273

V

11.120

V

25.551

N

20.551

N

14

Werkgelegenheid

41.245

V

12.095

N

21.080

V

59.080

V

110.080

V

15

Compensatie regeling voogdij / jeugdhulp (december circulaire)

1.419.000

N

13.000

V

13.000

V

13.000

V

13.000

V

Programma 7

16

Leerlingenvervoer

143.000

N

143.000

N

143.000

N

143.000

N

143.000

N

17

Harmonisatie tennisverenigingen Ludenti

115.825

N

4.195

N

4.195

N

4.195

N

4.195

N

Programma 11

18

Bestrijding Eikenprocessierups 2020

95.000

N

95.000

N

95.000

N

95.000

N

95.000

N

19

Boa inzet

18.000

N

18.000

N

18.000

N

18.000

N

18.000

N

20

Storting voorziening afval

0

20.000

N

20.000

N

20.000

N

20.000

N

21

meer inkomsten uit afvalstoffenheffing

38.000

V

38.000

V

38.000

V

38.000

V

38.000

V

Programma 12

22

Lager huuropbrengsten

68.813

N

66.938

N

66.938

N

66.938

N

66.938

N

Programma 13

23

Vitens

37.288

N

37.288

N

27.288

N

27.288

N

27.288

N

24

Bruto effect decembercirculaire

1.301.000

V

122.000

N

153.000

N

151.000

N

149.000

N

Totaal saldo categorie 1 structurele afwijkingen > € 25.000

-680.889

N

-575.808

N

-718.084

N

-615.445

N

-667.095

N

Totaal saldo categorie 2 incidentele afwijkingen > € 25.000

-69.000

N

0

0

0

0

Totaal saldo categorie 1 en 2

-749.889

N

-575.808

N

-718.084

N

-615.445

N

-667.095

N

2020

N/V

2021

N/V

2022

N/V

2023

N/V

2024

N/V

Totaal saldo categorie 1 structurele afwijkingen > € 25.000

-680.889

N

-575.808

N

-718.084

N

-615.445

N

-667.095

N

Totaal saldo categorie 2 incidentele afwijkingen > € 25.000

-69.000

N

0

0

0

0

Totaal saldo categorie 3 structurele afwijkingen < € 25.000

-54.719

N

-18.243

N

-18.243

N

-18.243

N

-18.243

N

Totaal saldo categorie 4 incidentele afwijkingen < € 25.000

-60.000

N

0

0

0

0

Totaal saldo categorie 5 Verbonden Partijen

-48.368

N

Totaal saldo categorieen

-912.976

N

-594.051

N

-736.327

N

-633.688

N

-685.338

N

Totaal saldo effect kapitaallasten

326.781

V

75.714

V

-45.966

N

9.949

V

-1.150

N

Totaal saldo inclusief kapitaallasten 1e berap 2020 en kadernota

-586.195

N

-518.337

N

-782.293

N

-623.739

N

-686.488

N

Deze pagina is gebouwd op 08/07/2020 14:50:55 met de export van 06/23/2020 11:34:18