Kadernota 2021-2024

Financieel meerjarenperspectief 2021-2024

Ontwikkelingen

Bij het opstellen van de kadernota, zijn er diverse ontwikkelingen die nog niet volledig uitgekristalliseerd of nog niet te kwantificeren zijn. Deze ontwikkelingen zijn dus nog niet in het financieel meerjarenperspectief verwerkt. Het college hecht er waarde aan deze onderwerpen wel in beeld te brengen, omdat deze het financieel perspectief op een later moment mogelijk beïnvloeden. In deze paragraaf betreft het voornamelijk ontwikkelingen met een mogelijk negatief effect. De meer positieve ontwikkelingen zijn vooral in de inleiding van deze kadernota benoemd.

Aangezien dit reële risico's zijn en dus is te verwachten dat deze zich ook deels voordoen, wordt in de begroting 2021 en het bezuinigingstraject begroting 2022 een zo goed mogelijke inschatting gemaakt en voor deze onderdelen een bedrag opgenomen.

Tabel 7 Onzekerheden financieel perspectief

(Bedragen x € 1.000; + = voordeel / - = nadeel)

2021

2022

2023

2024

1

Meicirculaire 2020

PM

PM

PM

PM

2

Uitbraak Coronavirus

PM

PM

PM

PM

3

a. Herijking gemeentefonds uitgesteld

PM

PM

PM

PM

b. Effect herijking verdeelmodellen gemeentefonds

0

-1.240

N

-2.480

N

-2.480

N

4

Begraafzaken

PM

PM

PM

PM

5

Reg. samenw - Nieuwe inkoop Jeugdwet en Wmo

PM

PM

PM

PM

6

Reg. samenwerking -Fraudebestrijding soc. domein

-96

N

-96

N

-96

N

-96

N

7

Reg. samenwerking -Strat. Kaders en participatie

PM

PM

PM

PM

8

Mobiliteit - tekorten regiotaxi

PM

PM

PM

PM

9

Herverdeling Gemeentefonds SD en Wet WPB

PM

PM

PM

PM

10

Niet gerealiseerde ombuigingen Spoor 2 en 3

PM

PM

PM

PM

11

Integraal Huisvestingsplan (IHP)

PM

PM

PM

PM

Totaal effect op financieel meerjarenperspectief

-96

N

-1.336

N

-2.576

N

-2.576

N

Deze pagina is gebouwd op 08/07/2020 14:50:55 met de export van 06/23/2020 11:34:18