Kadernota 2021-2024

Financieel meerjarenperspectief 2021-2024

Ontwikkelingen

Jaarlijkse actualisaties

De (technische) uitgangspunten van de jaarlijkse actualisaties staan in bijlage 1.

Tabel 4

(Bedragen x € 1.000; + = voordeel / - = nadeel)

Jaarlijkse actualisaties

Tabel

2021

2022

2023

2024

1

Prijscompensatie uitgaven derden

-789

N

-783

N

-783

N

-786

N

2

Loonontwikkeling (salarissen en sociale lasten)

-891

N

-891

N

-891

N

-891

N

3

Verwachte loon- en prijscompens. meicirculaire 2020

1.025

V

1.025

V

1.025

V

1.025

V

4

Mutaties verbonden partijen

Tabel 5

-344

N

-284

N

-292

N

-304

N

5

Effect actualisatie investeringen en MIP
(excl. effect beheerplannen en verduurz. vastgoed)

0

-12

N

-5

N

12

V

6

Effect schuldpositie en rente-ontwikkeling

PM

PM

PM

PM

7

Meicirculaire 2020 gemeentefonds

PM

PM

PM

PM

Totaal

-999

N

-945

N

-946

N

-944

N

Deze pagina is gebouwd op 08/07/2020 14:50:55 met de export van 06/23/2020 11:34:18