Kadernota 2021-2024

Financiën

Ontwikkeling schuldpositie en rente

Onze visie op de rente is als volgt:

Op het moment dat er aanvullende financieringsmiddelen nodig zijn, maakt de gemeente op basis van de dan geldende rentetarieven en renteverwachtingen een keuze voor kortlopend geld (leningen met een looptijd korter dan een jaar) of langlopende leningen. Hierbij houdt de gemeente rekening met de geldende voorschriften (kasgeldlimiet en renterisiconorm).
Bij de huidige rentestanden is het voordelig om kort te financieren: kortlopende leningen kunnen tegen een lager rentepercentage worden aangetrokken dan langlopende leningen.

  • Voor kortlopende leningen hanteert de gemeente in 2021 een rentepercentage van 0% (in de kadernota 2020 hielden we nog rekening met een percentage van 0,17%).
  • Voor nieuw aan te trekken langlopende leningen hanteert de gemeente voor 2021 een rentepercentage van 0,6% (naar boven afgeronde stand voor een 20 jaars lening) zonder rekening te houden met de gevolgen van de corona-uitbraak.  We verwachten wel een rentestijging als gevolg van corona vanwege de toegenomen vraag van rijksoverheden in Europa naar extra middelen en daarom wordt bij het opstellen van de begroting 2021 – 2024 bekeken of er aanleiding is de rentevisie bij te stellen.
Deze pagina is gebouwd op 08/07/2020 14:50:55 met de export van 06/23/2020 11:34:18