Kadernota 2021-2024

Financiën

Financieel meerjarenperspectief 2021-2024

Na het vaststellen van de primitieve begroting 2020 in november 2019, zijn er ontwikkelingen geweest met invloed op het financieel perspectief. Dit zijn de door de raad vastgestelde besluiten, het effect van de decembercirculaire van het gemeentefonds en de mutaties die zijn opgenomen in de 1e bestuursrapportage 2020.

Tabel 2 geeft een overzicht van deze ontwikkelingen.

De specificatie van de effecten van de raadsbesluiten (regel 2) is opgenomen in tabel 3. Voor een specificatie van de effecten van de 1e bestuursrapportage 2020 verwijzen we naar bijlage 2.

Tabel vertrekpunt kadernota 2021-2024

Tabel 2

(Bedragen x € 1.000; + = voordeel / - = nadeel)

Tabel

2021

2022

2023

2024

I

Van begroting naar vertrek kadernota

1

Saldo begroting 2020-2023

620

V

89

V

833

V

975

V

2

Effect raadsbesluiten na vaststellen begroting 2020

Tabel 3

-36

N

-1

N

-1

N

-1

N

3

Begrotingsresultaat tot april (1+2)

584

V

88

V

831

V

973

V

4

Effect 1e berap 2020 - incl. decembercirc. 2019

Bijlage 2

-518

N

-782

N

-624

N

-686

N

5

Saldo vertrek kadernota 2021 (3+4)

66

V

-695

N

208

V

287

V

II

Ontwikkelingen

6

Jaarlijkse actualisaties

Tabel 4

-999

N

-945

N

-946

N

-944

N

7

Overige ontwikkelingen

Tabel 6

-1.880

N

-1.789

N

-1.872

N

-1.948

N

8

Subtotaal ontwikkelingen (6+7)

-2.879

N

-2.733

N

-2.818

N

-2.892

N

9

Financieel meerjarenperspectief begroting 2021 (5+8)

-2.813

N

-3.428

N

-2.610

N

-2.605

N

Tabel specificatie raadsbesluiten

Tabel 3

(Bedragen x € 1.000; + = voordeel / - = nadeel)

Specificatie Raadsbesluiten ná vaststellen begroting 2020

2021

2022

2023

2024

1

Effect 2e bestuursrapportage 2019

Bijlage 2

-36

N

-4

N

-5

N

-5

N

2

Extra krediet brandweerkazerne

-

3

V

3

V

3

V

3

Effect raadsbesluiten na vaststellen begroting 2020

-36

N

-1

N

-1

N

-1

N

Deze pagina is gebouwd op 08/07/2020 14:50:55 met de export van 06/23/2020 11:34:18